Dzie? Pracownika Socjalnego

 

Dzie? Pracownika Socjalnego 2014_2


 

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest formą dostrzeżenia roli pracowników służb społecznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Z tej okazji w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Stawie Kunowskim zorganizowano uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrektorzy Placówek Pomocy Społecznej oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu starachowickiego, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, którzy bezinteresownie ofiarowują swoją pomoc.

Więcej…

 

Og?oszenie

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy             Zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 EURO                                        

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

   tak                Numer ogłoszenia w BZP:                 nie   

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak                nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) Nazwa i adres

Nazwa:      PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Adres pocztowy: UL. SZKOLNA 6

Miejscowość: STAW KUNOWSKI

 

Kod pocztowy: 27-230

Województwo:   Świętokrzyskie

tel. 41 271-01-93  

Faks: 41 271-01-93  

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                      Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):      

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  :                                                                                       ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STAWIE KUNOWSKIM

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę całodobowego wyżywienia dla 20 wychowanków             w wieku od 10 do 25 lat (obecnie w placówce przebywają    również  dzieci młodsze). 

Ze względu na to, że wychowankowie mogą przebywać w szkołach      z internatem, lub na organizowanych przez placówkę wyjazdach, czy przebywać na urlopowaniach u swoich rodzin, ilość porcji żywieniowych może ulec zmniejszeniu.

W przypadku zwiększenia liczby wychowanków ilość porcji żywieniowych może ulec zwiększeniu.

 1. Dokładną liczbę Porcji Żywieniowych na dany dzień, do których dostawy zobowiązana będzie firma, PO-W będzie podawał Firmie telefonicznie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dzień dostawy. W przypadku braku informacji  o ilości posiłków Firma Cateringowa dokona dostawy w ilości odpowiadającej ostatnio przekazanej informacji.
 2. Dostawy posiłków będą realizowane jeden raz dziennie, w porze obiadowej   o godz. 14.00 (obiad, podwieczorek, kolacja, śniadanie i II śniadanie na dzień następny).
 3. Na jedną Porcję Żywieniową składa się pięć posiłków dziennie tj.: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i  kolacja.
 4. Dzienna racja pokarmowa dla jednego wychowanka wynosić będzie ok. 2800 kalorii. Jadłospis powinien być tak ułożony, aby zapewnić dzienne pokrycie zapotrzebowania na energię i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Powinien być planowany na dłuższy czas, np. 2 tygodnie, aby uniknąć przygotowania tych samych potraw, czy niewłaściwego ich zestawienia.
 5. Posiłki spożywane przez dzieci każdego dnia powinny odpowiadać sobie pod względem wartości energetycznej i odżywczej.
 6. Dieta powinna być urozmaicona, aby umożliwiała dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.
 7. W jadłospisie należy uwzględnić produkty z każdej grupy produktów spożywczych tj.:
 • co najmniej 5 porcji produktów zbożowych m.inn. pieczywo grubego przemiału, pełnoziarniste, ryż, makaron, kasza gryczana i jęczmienna,(produkty te powinny być składnikiem większości posiłków),
 • w każdym posiłku należy uwzględnić warzywa (ziemniaki,kapustę, brokuły, marchew, buraki),
 • dietę należy wzbogacać owocami (świeże, mrożone i suszone oraz soki),
 • 2-4 porcje dziennie produktów mlecznych (mleko, jogurt, maślanka, kefir, sery twarogowe, podpuszczkowe, chude sery),
 • produkty mięsne, najczęściej drób, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych    w ilości 1-2 porcje dziennie,
 • masło i inne tłuszcze,
 • cukier, słodycze, dżemy, marmolady i inne.

     9. Ważne jest wykorzystanie produktów sezonowych, dotyczy to przede  wszystkim owoców                  i warzyw. W planowanym jadłospisie należy uwzględnić potrawy gotowane lub pieczone zamiast smażonych, oraz częściej przygotowywać surówki warzywne, a rzadziej warzywa  poddawane obróbce termicznej.

UWAGA:

 Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem na własny koszt  (w ramach realizacji usługi).

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki odpowiednio opakowane spełniające obowiązujące przepisy sanitarne.

Wykonawca zobowiązuje się przechowywać próbki żywnościowe do kontroli.

Wykonawca przed przywiezieniem jajek do POW obowiązuje się je wyparzyć.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między ilością usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po pisemnym potwierdzeniu odbioru przedmiotu umowy. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225                z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r.           w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup żywności  (Dz.U. z 1974 r., nr 16, poz.69) i rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania         i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz.545)

Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających  z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich dostawy.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

55.32.10.00-6 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

   55.52.12.00-0     

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie o cenę       

 

III.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 tak      wskazać projekt/program:           nie   

IV.1) Data OGŁOSZENIA WYNIKU :       (dd/mm/rrrr) 17.11.2014r.

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:    2

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:     1

IV.4) WYBRANA OFERTA - Nazwa i adres wykonawcy,  

Nazwa:    CARMEN Restauracja, Pokoje noclegowe – M.Bryła-Kuleta, D.Bryła       

Adres pocztowy:  ul. Ostrowiecka 16

Miejscowość: Brody, Krynki

Kod pocztowy: 27-230

Kraj/województwo: Świętokrzyskie

IV.5) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­4)  135604,80     

Oferta z najniższą ceną5) 135604,80       / Oferta z najwyższą ceną5) 141912,00

Waluta:PLN.

UWAGA:

Oferta Nr 2 została odrzucona z powodu niedostarczenia dokumentów zgodnie z pismem nr S.26.1.16.2014 z dnia 12.11.2014r.

 

Wyznaczamy termin podpisania umowy na dzień 20.11.2014r. o godz. 10:00. w

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

27-230 STAW KUNOWSKI
UL. SZKOLNA 6
  (SEKRETARIAT)

 

 

 

Miejscowość i data           

Staw Kunowski 17.11.2014r.                                        

                                                                                                                                                            Podpis

                                                                                                                              DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZEJ

                                                                                                                                                      BOŻENA SAMELA

 

Wakacje 2014

Sorry, you have not enough rights to view this image.

WAKACYJNIE W STAWIE KUNOWSKIM


Wakacje 2014 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim były bardzo bogate w różnego rodzaju wyjazdy. W dużej mierze przyczyniły się do tego pieniądze przekazane przez organizatorów Balu Charytatywnego Przedsiębiorców z marca b.r. ( Hotel Senator ,Animex Foods Sp. z o.o. oraz osoby prywatne). Była to suma ponad 15.000 złotych.

Więcej…

 

Rajd nocny Sw. Emeryka

 XIV Ogólnopolski Rajd Nocny Św. Emeryka  odbył się w nocy z 7 na 8 czerwca br., a meta rajdu zlokalizowana była przy Leśniczówce Niestachów. Młodzież naszej placówki  pokonała trasę pieszą o długości 22 km. :Św. Katarzyna -Krajno Pierwsze - g. Wymyślona - g. Radostowa - przełom rz. Lubrzanki - Ameliówka - Mąchocice Kapitulne - Cedzyna - Radlin Ogrodzenie - Niestachów Leśniczówka . Po dotarciu do mety na uczestników czekał gorący poczęstunek: barszcz biały z kiełbaską i jajeczkiem, kiełbaska z ogniska, oraz chleb ze swojskim smalcem, herbata i kawa.

 

Rydno 2014

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Piknik Archeologiczny Rydno odbył się w Wąchocku już po raz dziesiąty w dniach 24- 25 maja 2014. Młodzież nasza wzięła udział w warsztatach dotyczących rezerwatu Rydno oraz życia ludzi w pradziejach.

 

Wolontariusze z Fundacji Kronenberga

 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125 rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 1996 roku wspiera swojego Fundatora - Citi Handlowy - w realizacji jego misji społecznej.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy - rozwijany już od ośmiu lat - jest uznanym w środowisku programem wolontariatu pracowniczego, który może poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami.

2 lata temu Fundacja zasponsorowała naszej placówce Miniatlas do ćwiczeń.

Więcej…