Nasz domPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach powstała na mocy Uchwały Rady Powiatu nr L/370/2018 z dnia 15.11.2018r. Placówka została przeniesiona     z miejscowości Staw Kunowski do Starachowic w styczniu 2019r. Obecnie Placówka zlokalizowana jest na III piętrze budynku mieszczącego się przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach.

Krótko o historii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach.

Nasza jednostka pierwotnie powstała jako Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych          w Stawie Kunowskim, który został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXV/285/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005r. Pierwsi wychowankowie przyjechali do naszego domu dokładnie 1 sierpnia 2006r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych pełnił rolę placówki socjalizacyjnej, oraz pogotowia opiekuńczego. Wówczas w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych mogły zamieszkać dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Wraz z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wszystkie Placówki musiały zostać dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, dlatego w dniu 01.01.2013r. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stawie Kunowskim został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Stawie Kunowskim typu socjalizacyjnego na podstawie Uchwały Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.02.2013r. W Placówce tej mogły przebywać dzieci w wieku od 10-25 roku życia.

Działalność Placówki.

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowania dzieciom, których rodzice są całkowicie, lub częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej. PO-W jest bowiem całodobową placówką typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 25 lat. W szczególnych przypadkach do placówki mogą być przyjęte dzieci poniżej 10 roku życia, np. rodzeństwo. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi postanowienie Sądu oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wraz z niezbędną dokumentacją. Placówka może przyjąć bez skierowania, oraz innej dokumentacji każde dziecko poniżej 13 roku życia, które wymaga zapewnienia natychmiastowej opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę, lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, lub zagrożenie jego życia i zdrowia. Nasza praca polega na prowadzeniu zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, diagnostyczno – terapeutycznych, oraz na nieustannej współpracy z rodziną. Chcielibyśmy stworzyć dla naszych wychowanków odpowiednie warunki do spokojnego rozwoju psychofizycznego, oraz nauczyć ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nasi pracownicy starają się nieustannie zaspakajać wszelkie potrzeby swoich wychowanków, zarówno potrzeby emocjonalne, społeczne i religijne, jak i materialne i bytowe. Mimo opuszczenia naszej placówki wychowankowie nadal mogą liczyć na naszą pomoc.

Ważnym elementem naszej działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Staramy się rozwijać zainteresowania wychowanków, oraz stwarzać okazje do odkrywania talentów. W tym celu w placówce organizowane są zajęcia: artystyczne (recytatorskie, muzyczne),  plastyczne,  informatyczne,  kulinarne, a także  sportowe i rekreacyjne. Nasze dzieci bardzo chętnie uczestniczą w rozmaitych występach, rajdach pieszych, wycieczkach rowerowych, oraz turniejach sportowych. W okresie wakacji wyjeżdżają na obozy i kolonie, dodatkowo wychowawcy organizują wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy na kąpieliska, na stadninę koni, na basen, do kina, na sztuczne lodowisko, oraz na narty. Wychowawcy organizują również rozmaite gry i zabawy, np. wieczór gier planszowych, czy projekcje filmów. Placówka wyposażona jest w komputery,gry telewizyjne x-box,maty do tańca, oraz karaoke. Placówka dysponuje siłownią wyposażoną w atlas do ćwiczeń, hantle, steper oraz worek treningowy. Do dyspozycji podopiecznych posiadamy także stół do gry w tenisa stołowego.

W celu zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców naszego domu, w placówce funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który uczy demokratycznych form współżycia i współdziałania mieszkańców. Do obowiązków samorządu należy w szczególności: ustalanie kalendarza imprez, organizacja wyjazdów, zabaw, konkursów, rozwiązywanie bieżących problemów wychowanków, oraz uczestniczenie w przeliczaniu bonusów będących podstawą wypłaty kieszonkowego.

Najważniejszą sprawą dla nas wszystkich jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Chcemy, aby każde dziecko, które u nas zamieszka miało możliwość szybkiego powrotu do pełnej miłości, odmienionej na lepsze rodziny biologicznej. Aby każda z rodzin, z którymi pracujemy przedkładała dobro dziecka ponad swoje własne.

Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra wychowawców, psychologa i pracownika socjalnego. Swoje zadania wykonujemy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym, szkołami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i właściwymi poradniami specjalistycznymi.

Zdjęcia naszego domu.nasz dom_4nasz dom_3nasz dom_2nasz dom_1