RODO-informacja o ochronie danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Starachowicach informuje:

1. Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice, e- mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   tel: 41 271 01 93

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 41 271 01 93.

3. Cel przetwarzania:

 • W celu wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, oraz w celu wykonywania zadań statutowych placówki (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.),
 • W celu wykonania i na podstawie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • Na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 • W celu wykonywania drobnych spraw życia codziennego,
 • W celu zatrudniania pracowników (na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne, do którego przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania do sprostowania danych, ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 • UWAGA: Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych , dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, oraz na podstawie innych przepisów regulujących np. o archiwizacji.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Starachowicach nie prowadzi transferu danych osobowych do państw trzecich. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii, lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców danych.

6. Odbiorcy danych.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Przechowywanie danych osobowych.
Dane osobowe w zależności od kategorii będą przechowywane przez okres zgodny z założeniami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w PO-W, oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Placówka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

9. Państwa dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce i nie zostaną udostępnione osobom do tego nieupoważnionym bez Państwa wiedzy i zgody, chyba że jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.