Dzie? Pracownika Socjalnego obchodzony jest co roku 21 listopada. Jest to ?wi?to wszystkich pracownikw s?u?b spo?ecznych.

W tym roku wychowankowie ZPOW w Stawie Kunowskim pojechali z ?yczeniami i programem po?wi?conym pracy socjalnej do Domu Pomocy Spo?ecznej w Ka?kowie Godowie.

Przywitali nas bardzo serdecznie nie tylko pracownicy, ale rwnie? pensjonariusze tego Domu.

Nasza m?odzie? przedstawi?a monta? s?owno muzyczny, w ktrym ukaza?a jak trudna i odpowiedzialna jest praca pracownika socjalnego, ale jednocze?nie jak ogromn? satysfakcj? przynosi wykonywanie tego zawodu.

Po wyst?pie Pani Dyrektor Bo?ena Samela z?o?y?a wszystkim pracownikom ?yczenia uznania dla wykonywanej pracy ,wiary we w?asne mo?liwo?ci oraz wielu sukcesw w pracy zawodowej.

W podzi?kowaniu za wyst?p, m?odzie? nasza zosta?a zaproszona na s?odki pocz?stunek, oraz poproszona o to, by wkrtce znw pojawi? si? z wyst?pem dla pensjonariuszy.